สวัสดิพานิช น.; เผือกเทศ ศ.; สริยาภรณ์ อ.; เชาวน์เมธากิจ ช. ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 39–53, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47175. Acesso em: 5 feb. 2023.