ศรีนารัตน์ น.; โตสิงห์ อ.; ดนัยดุษฎีกุล ส.; วงษ์คงคำ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 19–31, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183. Acesso em: 10 dec. 2022.