สรรพวีรวงศ์ จ.; เผือกคง น.; หนุเจริญกุล ส. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 17–35, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5366. Acesso em: 27 sep. 2022.