ธีรชิตกุล จ.; นาคะ ข.; บุญพัฒน์ ป. การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 134–147, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5382. Acesso em: 27 nov. 2022.