หาญประสิทธิ์คำ ข.; นามจันทรา ร.; หนุเจริญกุล ส.; ศุภเมธาพร ป.; นทีธนสมบัติ ก.; สร้อยวงศ์ ป. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 45–63, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5459. Acesso em: 14 aug. 2022.