มะมม จ. ผลของการทบทวนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำแผลกดทับต่อความรู้ และทักษะการปฏิบัติ และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 63–76, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5462. Acesso em: 11 aug. 2022.