วงศ์สุรประกิต ส.; สันติประสิทธิ์กุล ส. สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 91–105, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5471. Acesso em: 16 aug. 2022.