คล้ายมุข บ. ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 106–115, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5473. Acesso em: 16 aug. 2022.