ทรงมัจฉา จ.; พุฒิวนิชพงศ์ ว.; สิทธิมงคล ย. การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 116–126, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5479. Acesso em: 9 aug. 2022.