เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 3, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5483. Acesso em: 3 dec. 2022.