สมกำลัง พ.; ไชยสิทธิ์ ย. แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 16–25, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5488. Acesso em: 27 jan. 2023.