จิรวัฒน์กุล ศ.; ส่งวัฒนา ป.; รุ่งเรืองกลกิจ ส.; ฟองแก้ว ว.; เดียวอิศเรศ ว.; สินธุ ศ.; ชินลํ้าประเสริฐ น. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 26–42, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5497. Acesso em: 19 may. 2022.