บุญนันท์ จ.; จันทนยิ่งยง จ.; พิมลศานติ์ ร.; อัศวมงคลกุล อ.; บุญนุช ช. การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 123–137, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5522. Acesso em: 27 jan. 2023.