อรรจน์สาธิต พ.; สินธุ ศ.; ต่อสกุลแก้ว ท.; เฉลิมโชคเจริญกิจ อ. ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 110–120, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/55829. Acesso em: 14 aug. 2022.