รัตนมงคล ช.; สินธุ ศ.; ต่อสกุลแก้ว ท.; ไอรมณีรัตน์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 97–109, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56337. Acesso em: 1 feb. 2023.