นิลมานัต ก.; มัชฌิม เ.; มานะสุรการ จ.; คงสุวรรณ ว.; มีสุนทร ก.; พรหมพาหกุล ช. การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 37–52, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56448. Acesso em: 30 sep. 2022.