เผือกเทศ ศ.; สวัสดิพานิช น.; เขษมโอภาส เ.; โลหาชีวะ ส.; ทองไพบูลย์ พ.; โรจนประเสริฐ พ.; จันทร์ขาว ช.; รอยกุลเจริญ ว.; สริยาภรณ์ อ.; เชาวน์เมธากิจ ช. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 94–114, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/72190. Acesso em: 9 feb. 2023.