สิริคุตจตุพรก.; วิโรจน์รัตน์ว.; จิตรมนตรีน. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients. Thai Journal of Nursing Council, v. 32, n. 1, p. 81-93, 8 Jun. 2017.