ดวงจันทร์น.-; วิโรจน์รัตน์ว.; จิตรมนตรีน. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. Thai Journal of Nursing Council, v. 32, n. 2, p. 65-78, 31 Aug. 2017.