นิลมานัต ก.; นาคะ ข.; คงอินทร์ ว.; แซ่จิว เ.; ไชยลังกา พ.; บุญพัฒน์ ป. ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 75–84, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8987. Acesso em: 8 oct. 2022.