นิ่มทัศนศิริ อ.; ฉายพุทธ ป.; โตสิงห์ อ.; สนั่นศิลป์ ว. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 111–123, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9021. Acesso em: 29 jan. 2023.