บุญเชียง ว.; เตือนราษฎร์ ว.; ฟองแก้ว ว.; กลั่นกลิ่น พ. ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 124–137, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025. Acesso em: 27 jan. 2023.