วาณิชย์กุล น.; พึ่งผาสุก ส.; ต่อสกุลแก้ว ท.; อุทริยะประสิทธิ์ เ. ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council , [S. l.], v. 32, n. 2, p. 111–125, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332. Acesso em: 17 apr. 2024.