แก้วแสง พ.; อิสระมาลัย แ. การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 32, n. 3, p. 91–103, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/92502. Acesso em: 1 oct. 2022.