ขุมทอง นันทัชพร, พาหุวัฒนกร วรรณา, เสรีเสถียร เยาวลักษณ์, and อยู่สำราญ ฉวีวรรณ. 2013. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ”. Thai Journal of Nursing Council 28 (2):88-97. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650.