หมื่นรังษี จรรยา, ธงชัย ฉวีวรรณ, and สำราญญาติ มยุลี. 2013. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด”. Thai Journal of Nursing Council 28 (2):30-43. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651.