พิมพาสารประภัสสร, วิโรจน์รัตน์วิราพรรณ, and จิตรมนตรีนารีรัตน์. 2018. “Factors Related to Self-Care Behaviours in Older Adults With Heart Failure”. Thai Journal of Nursing Council 33 (1), 103-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/118865.