กาศทิพย์ ทัศนีย์, มั่นคง สุปรีดา, and มาลาธรรม พรทิพย์. 2019. “Health Status of Older Adults With Cognitive Impairment”. Thai Journal of Nursing Council 34 (1):104-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/150960.