แก้วเต็ม ยงยุทธ. 2014. “กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 28 (3):5-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738.