สังขมุณีจินดา กฤษณา, นิลมานัต กิตติกร, and กิจรุ่งโรจน์ ลัพณา. 2014. “มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council 28 (3):32-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15744.