ชอบการไร่สุวรรณี, ฉันท์เรืองวณิชย์วัลย์ลดา, โตสิงห์อรพรรณ, and วรรธนอภิสิทธิ์ธเนศ. 1. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”. Thai Journal of Nursing Council 28 (3), 68-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15749.