ธงชัย ฉวีวรรณ, and หนุเจริญกุล สมจิต. 2014. “ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา”. Thai Journal of Nursing Council 28 (3):80-91. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15750.