ศรีวิชัย เปรมฤดี, ฝึกฝน กฤตพัทธ์, and ปินใจ พินทอง. 2014. “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์”. Thai Journal of Nursing Council 28 (3):95-107. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15751.