สวัสดิพานิช นันทกา, and อภัยจิรรัตน์ จุไร. 2014. “สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง”. Thai Journal of Nursing Council 28 (3):123-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753.