นิลมานัต กิตติกร, อุดชุมพิสัย มลธิรา, พจมานพงศ์ ภัทรสิริ, and นิยมไทย นิภา. 2019. “Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context”. Thai Journal of Nursing Council 34 (2):76-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/168752.