ลี้ฮั่วฮวด จีรนันท์, พาหุวัฒนกร วรรณา, and เสรีเสถียร เยาวลักษณ์. 2013. “ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ”. Thai Journal of Nursing Council 28 (4):5-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980.