สะมาแอ นริสา, นิลมานัต กิตติกร, and คงสุวรรณ วราภรณ์. 2013. “ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู”. Thai Journal of Nursing Council 28 (4):31-43. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998.