ศรรักษ์ วรานุช, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, โตสิงห์ อรพรรณ, and แก้วโรจน์ กฤษณ์. 2019. “Factors Predicting Trauma Patients’ Discharge Destinations”. Thai Journal of Nursing Council 34 (3):105-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173389.