หาสาสน์ศรี นันทพร, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, โตสิงห์ อรพรรณ, and ริยาพันธ์ ศรัทธา. 2019. “Factors Predicting Shock in Emergency Patients”. Thai Journal of Nursing Council 34 (3):60-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173801.