บุญเลอร์เยาวเรศ, ประสบกิตติคุณทัศนี, and แสงเพิ่มพรรณรัตน์. 2019. “Bangkok Residents’ Attitudes towards Breastfeeding in Public”. Thai Journal of Nursing Council 34 (3), 91-104. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/183217.