พันธ์ดี จุฑามาศ, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, and วรรณะธูป ต้องพร. 2019. “Predictors of Functional Restoration in Extremity Injury Patients”. Thai Journal of Nursing Council 34 (4):48-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/190772.