กิจศรีไพศาลศิริลักษณ์, and พันธุ์กสิกรปรัศนีย์. 2019. “Glaucoma Patients’ Adherence to Therapy: Qualitative Research”. Thai Journal of Nursing Council 34 (4), 19-33. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/190823.