ศรีวิทะ เกศกนก, and ธงชัย ฉวีวรรณ. 2014. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”. Thai Journal of Nursing Council 29 (2):86-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121.