เก่งเขตกิจ บงกช, ระเบียบ เพ็ญศรี, and เอี่ยมรักษา สุพรรณี. 2012. “การตรวจเต้านมในสตรีไทย”. Thai Journal of Nursing Council 15 (1):55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2229.