อรัญดร ขนิษฐา, เชื้อประไพศิลป์ อาภรณ์, and โพธิโกสุม ไขแสง. 2012. “ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่”. Thai Journal of Nursing Council 20 (2):44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244.