ธงชัย ฉวีวรรณ. 2012. “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก”. Thai Journal of Nursing Council 20 (2):63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245.