เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. 2012. “บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):4. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247.