ธงชัย ฉวีวรรณ. 2012. “การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249.