หนูคง อาภาวรรณ. 2012. “การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2250.