สมใจ อวยพร, เกยุรานนท์ พรทิพย์, and สิงห์ช่างชัย เพชรน้อย. 2012. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 22 (2):44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251.